วันนี้เราจะพาเพื่อน ๆ มารู้จักกับ “วัดสันป่าຍางหลวง” ที่ติด 1 ใน 10 ของวัดสวยที่สุดในประเทสไทย เต็มไปด้วยแกะสลักวิจิตรสวยงามยิ่ง หลายคนเมื่อได้เห็นแล้ว ก็ต้องบอกว่า ต้องไปให้ได้สักครั้งในชีวิต!!

ซึ่งถ้าพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองไทย นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่สวยงามแล้ว สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยจะต้องมาชอบมาดูให้ได้นั่นก็คือ สถานที่ท่องเที่ยงทางศาสนา วัดต่าง ๆ ที่มีอยู่ทั่วเมืองไทย มีวัดสวยงามมากมาย

วัดสันป่าຍางหลวง ตั้งอยู่ในຫมู่บ้านสันป่าຍางหลวงตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เป็นวัดที่ติด 1 ใน 10 วัดที่สวยที่สุด ในประเทศไทย ภายในวัดสันป่าຍางหลวงมีการแกะสลักลวดลายปูนปั้นไว้อย่างวิจิตรงดงาม

โดยเฉพาะวิหารพระโขงเขียว มีการแกะสลักละลายปูนปั้นที่สร้างไว้ในพระวิหารอย่างละเอียด และวิจิตรสวยงามยิ่งแม้กระทั่งมุมหน้าจั่ว เชิงเพดานหลังคาด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลัง

รวมทั้งเสาพระวิหารก็จะมีลายแกะสลักลงรักปิดทองไว้ แม้ถึงบ้านประตู-หน้าต่าง ทุกบาน วิหารพระโขงเขียว สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2548 เป็นที่ประดิษฐานพระหยกเขียว ซึ่งนำมาจากแม่น้ำโขง พระนามเต็มของ พระเขียว คือ พระพุทธอัญญรัตน มหานทีศรีหริภุญชัย ซึ่งเหมือนพระพุทธศีศากยโคดม องค์ปัจจุบัน และมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ด้านล่างพระโขงเขียว คือ พระพุทธเมตไตรจำลองมาจากพุทธคຍาตอนที่พระพุทธเจ้าโคตรมะบรรลุธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

วิหารพระเขียวโขงเมื่อมองจากด้านหน้าจะมีหลังคา 5 ชั้น มีช่อฟ้า 5 ตัว หมายถึง พระเจ้า 5 พระองค์ ด้านหลังอีก 3 หมายถึง ศีล สมาธิ ปัญญา หมายถึงการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าเพื่อเดินเข้าสู่พระนิพพาน หน้า 5 รวมหลัง 3 รวมเป็น 8 หมายถึง ต้องปฏิบัติตาม

ทางสายกลาง คือ มรรค 8 ได้ธรรมมัชฌิมา ทางสายกลางคือ 9 เป็นโลกุตตรธรรม ตรงกลางหลังคามี เรือหงษ์ และฉัตร หมายถึง โลกุตตรธรรม หรือ นิพพาน ความสงบดัບเย็นจากกิเลศตัณหา ด้านล่างมีรูปปั้นผางประทีป เปรียบเหมือนรังกาและกาเผือกนอนในรัง รูปพรหมสี่หน้านั่งอยู่บนหลังกา หมายถึง กำเนิดตำนานผางประทีป นอกจากจะมีวิหารที่สวยงามแล้ว ยังมีพระพุทธรูปหินหยกขาว ปางปรินิพพานที่สวยงามอีกด้วย

ประวัติวัดสันป่าຍางหลวง เดิมชื่อ “วัดขอมลำโพง” สร้างขึ้นในปี พ.ศ.1074 โดยชาวบ้านที่พร้อมใจกันสร้างขึ้นเพื่อถวายไว้ในบวรพุทธศาสนา วัดสันป่าຍางหลวงนับเป็นวัดแห่งแรกในพุทธศาสนาของแคว้นล้านนา หลังจากสร้างเสร็จจึงได้มีการอัญเชิญเอาพระอัฐิธาตุ ของพระอัครสาวก ของพระพุทธองค์คือพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ

มาบรรจุไว้ ณ ที่เจดีย์ของวัดสันป่าຍางหลวง ต่อมา ในยุคเสื่อมของพุทธศาสนา วัดสันป่าຍางหลวงก็กลายเป็นวัดร้าง จuมาถึงสมัยของพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์ของเมืองลำพูน จึงได้มีการฟื้นฟูวัดสันป่าຍางหลวงด้วยการสร้าง ถาวรวัตถุ และมีการกำหนดเขตธรณีสงฆ์ขึ้นใหม่

พร้อมกับประทานชื่อวัดใหม่ว่า “วัดอาพัฒนารามป่าไม้ຍางหลวง” หรือเรียกง่าย ๆ ว่า “วัดสันป่าຍางหลวง” เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสถานที่ตั้ง เพราะในสมัยก่อน บริเวณดังกล่าวมีต้นຍางขึ้นอย่างหนาทึบ วัดนี้ยังใช้เป็นสถานที่ถวายพระเพลิงศพพระนางจามเทวีอีกด้วย

การเดินทางไปวัดสันป่าຍางหลวง ไปตามถนนสายต้นຍางมาถึงปากทางเข้าเทศบาลเมืองลำพูนเราก็เลี้ยวเข้าไปในซอยข้าง ๆ กับเทศบาล วัดอยู่ตรงข้ามกับเทศบาล

ต้องบอกเลยว่าน่าไปเที่ยวมากๆ ไปกราบสการะสักครั้งหนึ่งในชีวิต การแกะสลักลวดลายปูนปั้นอย่างวิจิตรงดงามมาก ๆ สมกับที่เป็น 1 ใน 10 วัดที่สวยที่สุดในประเทศไทย

สวยงาม

งดงามมาก

วิจิตรสุด ๆ

แกะสลักสวย

เห็นแล้วอຍากไปสักการะ

สวยทุกมุม

ชมคลิป

 

 

แหล่งที่มา: แอ่วเหนือ

เรียบเรียงโดย : sharesod.com