นี้ก็เป็นข่าวดีสำหรับข้าราชการไทย ในวันที่ 21 มิ.ย นี้ กรมบัญชีกลางจะมีการจ่ายเบี้ยบำนาญให้กับทางข้าราชการ 10,000 บาท จะมีรายเอียด ดังต่อไปนี้

อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า พระราชกฤษฏีกาเงินช่วยค่าครองชีพสำหรับผู้ที่รับเบี้ยบำนาญ (ฉบับที่ 16 ) พ.ศ. 2562 ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 แล้ว โดยปรับเพิ่มเงินให้กับผู้รับเบี้ยบำนาญที่ได้รับหรือได้รับเบี้ยบำนาญ

รวมกันทุกประเภทและรวมกับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยบำนาญ (ช.ค.บ.) แล้ว หากได้รับต่ำกว่าเดือนละ10,000บาทจะมีการปรับเป็นให้ได้เดือนละ10,000บาท

ยกตัวอย่าง จากเดิมได้รับบำนาญแลพ ช.ค.บ. รวมกันในอัตราเดือนละ 9,360 บาท จะได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกเดือนละ 640 บาท เป็นต้น ซึ่งขณะนี้กรมบัญชีกลางได้เตรียมความพร้อมในการจ่ายเงิน ช.ค.บ. ตามพระราชกฤษฏีกาดัง

สำหรับผู้รับบำนาญนั้นจะต้องไม่ต่ำกว่าเดือนละ 10,000 บาทและยังไม่เคยได้รับ ช.ค.บ. มาก่อนจะยังไม่ได้รับเงินดังกล่าว

ทังนี้ผู้รับบำนาญต้องไปแสดงตัวตนเพื่อยืนยันว่าไม่ได้กลับเข้ารับราชการหรือเข้าทำงานในสังกัดราชการส่วนกลางอีก หรือ ส่วนภูมิภาค และ ส่วนท้องถิ่น เพื่อจะยืนยันคำขอเบิกเงินช่วยค่าครองชีพผู้ระบเบี้ยบำนาญที่ส่วนราชการนั้นผู้เบิกบำนาญก่อนเพื่อให้ส่วนราชการผู้เบิกบำนาญต้องแจ้งกรมบัญชีกลางให้โอนเงิน ช.ค.บ.ดังกล่าว ผู้รับบำนาญจึงจะได้รับเบี้ยบำนาญ รวมเป็นเดือนละ10,000 บาท

เรียบเรียงโดย : https://sharesod.com