ขั้นตอนและค่าใช้จ่าย การรังวัด รวม แบ่งแยก สอบเขตที่ดิน คนมีที่ดินต้องรู้ไว้

สำหรับการซื้อที่ดินนั้นใช่ว่าจะมีเงินพอแล้วซื้อได้ จะต้องมีความรู้ด้วยเพื่อจะได้ไม่ถูกใคร เอาเปรียบช่อ โกงกันได้ หลายขั้นตอนกว่าจะเป็นที่ดินได้ กว่าจะกลายมาเป็นของเราโดยสมบูรณ์ วันนี้เรามีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการซื้อที่ดินมาฝาก การรังวัด โฉนดที่ดิน รวม แบ่งแยก และ สอบเขตที่ดิน รวมไปถึงการตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์ด้วย มีอะไรบ้างที่คนมีที่ดินจะต้องรู้ไว้ก่อน

หากคุณเป็นเจ้าของที่ดินจะต้องมีความรู้และทราบข้อเหล่านี้

– หลักฐานที่ดินที่ได้ครอบครอง ให้นำหลักฐานที่มีใบประกอบการยื่นคำขอ รังวัดที่ดิน

– ที่ดินตั้งอยู่ที่ไหน หมู่ที่เท่าใด ตำบล อำเภอ อะไร ต้องมีที่กำหนดไว้ด้วย

– เจ้าของที่ดินข้างเคียงเป็นผู้ใดบ้าง ติดที่สาธารณะประโยชน์หรือไม่

– สภาพปัจจุบันที่ดินนั้นเป็นเช่นไร  ที่นา ที่สวน ที่ไร่ ที่อยู่อาศัย

สำหรับการยื่นคำร้องขอรังวัดที่ดินนั้นเราสามารถไปทำเรื่องได้ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดได้เลยด้วยตัวเอง หรือจะเป็นที่สำนักงานทีจังหวัดสาขาก็ได้ หรือในเขตที่ดินอำเภอก็ได้ โดยเอาที่ว่าที่ดินในโฉนดที่เราจะเอาไปยื่นนั้นตั้งอยู่ในเขตไหนก็ไปที่นั่นเลย ยกเว้นว่า ได้มีการยกเลิกอำนาจนายอำเภอค่อยไปติดต่อกับสำนักงานที่ดินจังหวัดก็ได้ ก่อนจะทำจัดการทำเรื่องก็อย่าเตรียมเอกสารต่าง ๆ ไปให้พร้อม

หลักฐานประกอบการขอรังวัด แบ่งแยก หรือสอบเขตโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์

– บัตรประจำตัว ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล (ถ้ามี)

– โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์

– หลักฐานประกอบการขอรังวัดรวมโฉนดที่ดิน

– บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)

โฉนดที่ดินที่จะขอรวม ต้องมีลักษณะดังนี้

(1) ต้องเป็นหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ประเภทเดียวกัน เว้นแต่ โฉนดแผนที่ กับโฉนดที่ดินให้รวมกันได้

​(2) ต้องมีชื่อผู้ถือ กรรมสิทธิ์ ที่ดินในโฉนดที่ดินเหมือนกันทุกฉบับและต้องยังมีชีวิตอยู่ทุกคน

​(3) ต้องเป็นที่ดินติดต่อผืนเดียวกันทั้งหมด ในจังหวัดและสำนักงานที่ดินเดียวกัน

ขั้นตอนการรังวัด แบ่งแยก รวม สอบเขตที่ดิน

1. รับบัตรคิวจากได้จากประชาสัมพันธ์

2. รับคำขอสอบสวน รอชำระเงินค่าธรรมเนียมคำขอได้ในตอนนั้น

3. ส่งฝ่ายรังวัดดำเนินการ นัดวันทำการรังวัด กำหนดตัวช่างรังวัด มัดจำเงินในการวัดที่ดิน

4. ค้นหารายชื่อเจ้าของที่ดินข้างเคียง และพิมพ์หนังสือแจ้งข้างเคียง

5. รับหนังสือแจ้งข้างเคียง วางเงินมัดจำรังวัด รับหลักเขตที่ดิน

6. ช่างรังวัดออกไปทำการรังวัดตามวันที่กำหนดไว้

7. คำนวณเนื้อที่ และเขียนรูปแผนที่ในโฉนดที่ดิน

8. ส่งเรื่องรังวัดคืนฝ่ายทะเบียน เรียกผู้ขอมาจดทะเบียน

9. สอบสวนจดทะเบียนแบ่งแยก

10. ตรวจอายัดต่างๆ

11. ชำระเงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และค่าโฉนด

12. แก้รายการทะเบียน และจดทะเบียนแบ่งแยก

13. สร้างโฉนดที่ดินแปลงแบ่งแยก

14. เสนอเจ้าพนักงานที่ดินลงนามและประทับตรา

15. แจกโฉนดที่ดินแปลงแบ่งแยก

ขั้นตอนการขอแบ่งแยกตรวจสอบเนื้อที่ และรวมหนังสือรับรองการทำประโยชน์

1. เจ้าของที่ดินนำหนังสือรับรองการทำประโยชน์และเอกสารต่าง ๆ ให้เตรียมเอกสารยื่นคำขอ

2. ให้ถ้อยคำในการนัดรังวัด เพื่อกำหนดวันทำการรังวัดที่ดิน

– กำหนดค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน

– กำหนดเจ้าหน้าที่และสถานที่นัดพบสถานที่เหมาะสม

3. รับเจ้าหน้าที่ไปทำการรังวัดและปักหลัก จนเสร็จการ

4. ลงนามในเอกสารต่างๆด้วยการตกลงเป็นทางการ

5. รอรับหนังสือแจ้งให้ไปดำเนินการจดทะเบียน ฯลฯ

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรังวัดหนังสือรับรองการทำประโยชน์ และโฉนดที่ดิน รายละเอียด

1. ค่าธรรมเนียมออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ของที่ดิน

– ที่ดินเนื้อที่ไม่เกิน 20 ไร่ แปลงละ 30 บาท

– ที่ดินเนื้อที่เกิน 20 ไร่ ส่วนที่เกิน( เศษของไร่ให้คิดเป็นหนึ่งไร่) คิดเป็นไร่ละ 2 บาท

2. ค่าธรรมเนียมการพิสูจน์สอบสวนหรือตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์

– ถ้าเรียกเป็นรายแปลง แปลงละ 30 บาท

– ถ้าเรียกเป็นรายวัน วันละ 30 บาท

– ค่าคัดหรือจำลองแผนที่ แปลงละ 30 บาท

– ค่าคำนวณเนื้อที่หรือสอบแส แปลงละ 30 บาท

– ค่าจับระยะ แปลงละ 10 บาท

3. ค่าธรรมเนียมออกโฉนดที่ดิน

– ที่ดินเนื้อที่ไม่เกิน 20 ไร่ แปลงละ 50 บาท

– ที่ดินเนื้อที่เกิน 20 ไร่ ส่วนที่เกิน( เศษของไร่ให้คิดเป็นหนึ่งไร่ ) ไร่ละ 2 บาท

4. ค่าธรรมเนียมรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน

– ถ้าเรียกเป็นรายแปลง แปลงละ 40 บาท

– ถ้าเรียกเป็นรายวัน วันละ 40 บาท

– ค่าคัดหรือจำลองแผนที่ แปลงละ 30 บาท

– ค่าคำนวณเนื้อที่หรือสอบแส แปลงละ 30 บาท

– ค่าจับระยะ แปลงละ 10 บาท

5. ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด

– ค่าคำขอ แปลงละ 5 บาท

– ค่ามอบอำนาจ เรื่องละ 20 บาท

– ค่าปิดประกาศให้แก่ผู้ปิดประกาศ แปลงละ 10 บาท

– ค่าพยานให้แก่พยาน คนละ 10 บาท

– ค่าหลักเขต หลักละ 15 บาท

6. ค่าใช้จ่ายการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดินหรือพิสูจน์สอบสวน หรือตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์

– ค่าพาหนะเดินทางให้แก่เจ้าพนักงาน พนักงานเจ้าหน้าที่ และคนงานจ้างไปทำการรังวัด ให้จ่ายในลักษณะเหมาจ่ายตามระเบียบตามคำนวณอออกมาสำหรับรายจ่าย

– กระทรวงมหาดไทยต้องเห็นชอบของกระทรวงการคลังอีกด้วย

– ค่าเบี้ยเลี้ยงให้แก่เจ้าพนักงาน พนักงานเจ้าหน้าที่ และค่าจ้างคนงานที่จ้างไปทำการรังวัด ให้จ่ายในลักษณะเหมาจ่ายตามระเบียบ

– กระทรวงมหาดไทย ด้วยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

– ค่าป่ายการให้แก่เจ้าพนักงานผู้ปกครองท้องที่ หรือผู้แทนที่ไปในการรังวัด ไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง

– ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการรังวัดให้จ่ายในลักษณะเหมาจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยด้วยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง เรื่องละ 100 บาท

การคิดค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินที่ผู้ขอจะต้อชำระตามกฎหมาย (กฎกระทรวง ฉบับที่ 47 และ 48 ออกตามความในพระราชบัญญัติ ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497) มีดังนี้

1. ค่าธรรมเนียมรังวัด

– เกี่ยวกับโฉนดที่ดิน แปลง/วัน/ละ 40 บาท

– เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์ แปลง/วัน/ละ 30 บาท

2. ค่าหลักเขตที่ดิน หลักละ 15 บาท (ตามที่ใช้จริง)

3. ค่าใช้จ่ายในการรังวัดลักษณะเหมาจ่าย ดังนี้

3.1 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าส่งหมายข้างเคียงทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 200 บาท

3.2 ค่าป่วยการเจ้าพนักงานผู้ปกครองท้องที่ ไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง

3.3 ค่าพาหนะพนักงานเจ้าหน้าที่และคนงานรังวัด วันละไม่เกิน 1,600 บาท

3.4 ค่าคนงานรังวัด คน/วัน 420 บาท (ตามเขตจังหวัดที่กระทรวงการคลังกำหนด)

ทั้งนี้ การกำหนดวันทำการรังวัดตามข้อ 3.3 และ 3.4 กำหนดตามจำนวนเนื้อที่ ดังนี้

การรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน

1. เนื้อที่ไม่เกิน 5 ไร่ เวลาทำการ 1 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่ 3,480 บาท

2. เนื้อที่ไม่เกิน 15 ไร่ เวลาทำการ 2 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 6,760 บาท

3. เนื้อที่ไม่เกิน 30 ไร่ เวลาทำการ 3 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 10,040 บาท

4. เนื้อที่ไม่เกิน 50 ไร่ เวลาทำการ 4 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 13,320 บาท

การรังวัดเกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์

– เนื้อที่ไม่เกิน 20 ไร่ เวลาทำการ 1 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 2,640 บาท

– เนื้อที่ไม่เกิน 50 ไร่ เวลาทำการ 2 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 5,080 บาท

หมายเหตุ

​​– กรณีเนื้อที่เกินกว่า 50 ไร่ ทุก 50 ไร่ หรือเศษเกินกว่า 25 ไร่ ให้เพิ่มวันทำการรังวัด 1 วัน

– กรณีที่ดินตั้งอยู่ในพื้นที่องค์กรปกครองรูปแบบพิเศษ เช่น กรุงเทพมหานคร/เมืองพัทยา ฯลฯ หรือเทศบาลนคร หรือเทศบาลเมือง หรือที่สวนเป็นไม้ ยืนต้น เช่น สวนผลไม้ สวนปาล์ม สวนยาง ฯลฯ เป็นต้น ให้เพิ่มวันทำการรังวัด 1 วัน

– กรณีการรังวัดต้องคำนวณจำกัดเนื้อที่ ให้เพิ่มวันทำการรังวัด 1 วัน

​- กรณีการรังวัดมีที่ดินข้างเคียงมากแปลง ทุกๆข้างเคียง 30 แปลง หรือเศษเกินกว่า 15 แปลง ให้เพิ่มวันทำการรังวัด 1 วัน

– กรณีการรังวัดแบ่งแยกจัดสรร ทุกๆ 8 แปลง หรือเศษเกินกว่า 4 แปลง ให้เพิ่มวันทำการรังวัด 1 วัน

– กรณีมีเหตุข้อ1 และ 2 รวมอยู่ในเรื่องเดียวกัน ให้เพิ่มวันทำการรังวัดได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งเท่านั้น

จะเห็นว่ามีอะไรค่อนข้างจุกจิกและดูยุ่งยากมากทีเดียว แต่ก็ไม่ยากอะไรสำหรับคนที่เคยทำมาบ้างแล้วจะทำง่ายขึ้น คล่องในการเตรียมตัวเตรียมเอกสาร และที่สำคัญคือเตรียมค่าใช้จ่ายที่จะต้องใช้ในแต่ละขั้นตอนด้วย หากคุณไม่รู้เรื่องอะไรเหล่านี้เลยที่ดินที่คุณมีอาจจะค่อย ๆ กลายเป็นของคนอื่นแบบที่คุณไม่รู้สึกตัวเลยก็ได้ ฉะนั้นก็มีความรู้ติดตัวเอาไว้บ้างจะดีกว่า

ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมที่ดิน , sharenoi

เรียบเรียงโดย : Poowanon