เตรียมเปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ วุฒิ ม.6 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ  นสต. สังกัด บช.ตชด. และ ภ.9 พ.ศ.2562 จำนวน 2,700 อัตราเลยทีเดียว ถ้าหากคุณฝันอยากจะสอบข้าราชการตำรวจงานนี้บอกเลยว่าอย่าพลาด

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.)จำนวน 2,700 อัตรา

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

ตำแหน่ง : ผบ.หมู่ (ปฏิบัติการข้องกันปราบปราม)

สังกัดหน่วยงาน :  บก.ตชด. ภาค 4

จำนวนรับสมัคร : 1,000 อัตรา

ภูมิลำเนาของผู้สมัคร

1.ผู้มีภูมิลำเนาใน 14 จังหวัดภาคใต้ โดยต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร ร้อยละ 70 (จำนวน 700 อัตรา)

2.ผู้มีภูมิลำเนาในพื้นที่อื่น ร้อยละ (จำนวน 300 อัตรา)

คุณสมับติ

1.เป็นบุคคลภายนอกเพศชาย

2.วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

3.อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 27 ปีบริบูรณ์

4.ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.

5.ไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตำรวจยังไม่ถึง 1 ปี นับถึงวันปิดรับสมัครและคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่กำหนดในประกาศรับสมัคร

ตำรวจภูธรภาค 9

ตำแหน่ง : ผบ.หมู่ (ทำหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษ)

สังกัดหน่วยงาน :  ตำรวจภูธรภาค 9

จำนวนรับสมัคร : 1,700 อัตรา

ภูมิลำเนาของผู้สมัคร

1.ผู้มีภูมิลำเนาในพื้นที่ ก.9 (สงขลา ตรัง พัทลุง สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) โดยต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันที่เปิดรับสมัคร ร้อยละ 70 (จำนวน 1,190 อัตรา)

2.บุคคลทั่วไป ร้อยละ 30 (จำนวน 510 อัตรา)

คุณสมับติ

1.เป็นบุคคลภายนอกเพศชาย

2.วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

3.อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 27 ปีบริบูรณ์

4.ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.

5.ไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตำรวจยังไม่ถึง 1 ปี นับถึงวันปิดรับสมัครและคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่กำหนดในประกาศรับสมัคร

กำหนดการ

-ประกาศรับสมัคร วันที่ 17 -21 เม.ย. 62

-ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ 26 ก.ค. 62

-รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต วันที่ 22 เม.ย.-1 พ.ค. 62

-บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 1ส.ค. 62

-สอบข้อเขียน วันที่ 26 พ.ค. 62

-ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน วันที่ 7มิ.ย. 62

รับสมัครทางเว็บไซต์ : www.policeadmission.org

สอบถามข้อมูลได้ที่

กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา เลขที่ 100 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร.02-941-3162, 02-941-1928,02-941-2698

ขอบคุณแหล่งที่มาจาก : baifernnews.com

เรียบเรียงโดย : sharesod.com