คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ค้นพบเเมลงวันดูดเลืວดชนิดใหม่ของโลก


การค้นพบเเมลงวันดูดเลืoด (Haematobosca aberrans sp. nov.) ชนิดใหม่ของโลก เเมลงวันดูดเลืoดชนิดใหม่ถูกค้นพบใน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ จัดอยู่ในวงศ์ Muscidae วงศ์ย่อย Stomoxyinae

ทำให้ปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนชนิดของเเมลงวันดูดเลืoดในวงศ์ย่อยนี้ 11 ชนิด ลักษณะทางสัณฐานวิทยาภายนอกที่ใช้แยกจากเเมลงวันดูดเลืoดสกุลเดียวกันคือ ตัวเต็มวัยบริเวณอก ส่วน Katepisternum จะพบเส้นขนเพียง 1 เส้น (0+1) เท่านั้u

เเมลงวันดูดเลืoดจัดเป็นปรสิตภายนอก ที่มีความสำคัญทางสัตวแพทย์โดยตัวเต็มวัย ทั้งเพศผู้และเพศเมียดูดกินเลืoดสัตว์เป็นอาหาร เช่น โค กระบือ ม้า และสัตว์ป่า เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นพาหะนำเชื้อโรคที่สำคัญ ทั้งเชื้อไวรัส แบคทีเรีย โปรโตซัว และพยาธิ

โดยงานวิจัยชิ้นนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (0517.131/00192) บทความตีพิมพ์ในวารสาร Zootaxa 15 เม.ย.2563

แหล่งที่มา: บทความตีพิมพ์ในวารสาร Zootaxa / ให้ความรู้

เรียบเรียงโดย ยิ้มสยาม

Leave a Reply

Your email address will not be published.