สสช. เผยอัตราว่างงานเดือนตุลาปี 62 จบปริญญาว่างงานมากกว่า ผู้จบระดับมัธยม

2430

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ได้รายงานภาวะการทำงานของคนไทยในเดือน ต.ค.62 โดยสำรวจจากครัวเรือนตัวอย่าง 27,960 ครัวเรือนทั่วประเทศ พบว่า คนไทยที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
มีทั้งหมด 56.66 ล้านคน ในจำนวนนี้เป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมจะทำงาน 37.44 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วยผู้มีงานทำ 37 ล้านคน ผู้ว่างงาน 350,000 คน และผู้ที่รอฤดูกาล 90,000 คน

ส่วนผู้ที่อยู่นอกกำลังแรงงานหรือผู้ที่ไม่พร้อมทำงาน 19.22 ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มแม่บ้าน นักเรียน และคนชรา สำหรับจำนวนการว่างงานในเดือนต.ค.62 มีทั้งสิ้น 355,000 คน หรือคิดเป็นอัตราการว่างงาน 0.9%
ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีอัตราการว่างงาน 1% โดยมีจำนวนผู้ว่างงานลดลง 29,000 คน และ เมื่อเทียบกับเดือน ก.ย.62 พบว่า ผู้ว่างงานลดลง 30,000 คน

อย่างไรก็ตาม หากมองสถิติด้านระดับการศึกษาที่สำเร็จของผู้ว่างงานพบว่า ผู้ว่างงานสำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษามากที่สุด 147,000 คน คิดเป็นอัตราการว่างงาน 1.7% รองลงมาเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 73,000 คน ระดับประถมศึกษา 60,000 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 56,000 คน

และไม่มีการศึกษาหรือต่ำกว่าประถมศึกษา 19,000 คน ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่า ระดับอุดมศึกษาว่างงานเพิ่มขึ้น 10,000 คน เช่นเดียวกับระดับประถมศึกษาที่เพิ่มขึ้น 21,000 คน ส่วนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ลดลง 42,000 คน และกลุ่มไม่มีการศึกษาและต่ำกว่าประถมศึกษาลดลง 12,000 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นลดลง 6,000 คน

สำหรับผู้ว่างงานที่ไม่เคยทำงานมาก่อน มีจำนวน 170,000 คน โดยสำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา 95,000 คน ในจำนวนนี้สำเร็จสายวิชาการ 73,000 คน สายอาชีวศึกษา 20,000 คน และสายวิชาการศึกษา 2,000 คน รองลงมาเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 32,000 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 24,000 คน ระดับประถมศึกษา 18,000 คน และไม่มีการศึกษาและต่ำกว่าประถมศึกษา 1,000 คน

ส่วนผู้ว่างงานที่เคยทำงานมาก่อน 185,000 คนนั้น สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา 52,000 คน ระดับประถมศึกษา 42,000 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 41,000 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 32,000 คน และไม่มีการศึกษาและต่ำกว่าประถมศึกษา 18,000 คน

ขอขอบคุณ : Thairath
เรียบเรียงโดย : หลิวหล่าวซือ