ทำน้ำ EM ใช้เอง รดผัก งามทั้งสวน


EM เป็น จุลินทรีย์จากธรรมชาติ ที่คัดสรรมาเฉพาะกลุ่มจุลินทรีย์ที่ไม่ก่อโรค ประสิทธิภาพสูง ไม่เป็นพิ ษกับคน สั ต ว์ และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งช่วยล ดการใช้ส า รเคมี ใช้เพื่อปรับสมดุลให้กับดิน บำบัดน้ำเ สี ย กำจัดก ลิ่ นจากข ย ะมูลฝอย

สิ่งที่จะต้องเตรียม

1 กากน้ำต าล ปริมาณ 1 ลิตร

2 หั ว เ ชื้ อ EM ปริมาณ 1 ลิตร

3 ถังสำหรับห มั ก

4 น้ำเปล่า 20 ลิตร หากได้เป็นน้ำฝนจะดีก ว่ าน้ำประปาเยอะ ถ้าต้องใช้น้ำประปาให้ทิ้งพักไว้ 2 คืนก่อน

ขั้ น ต อ นในการทำ

เอาถังน้ำมาแล้วเทน้ำเปล่าใส่ลงไปเลย

ต ามด้วยการเทกากน้ำต าล หัวเ ชื้อ EM ลงในถังเล็กแล้วคนให้เข้ากันก่อน

คนจนเข้ากันดีแล้ว

จะเห็นว่ากากน้ำต าลเริ่มละล า ยแล้วค่อยนำไปเทลงไปในถังน้ำที่เตรียมไว้ จัดการคนให้เข้ากันอีกรอบ

ต่อด้วยการเอาภาชนะตักใส่ถังห มั กเลย แล้วก็เ ก็ บ ให้เรียบร้อย ก ลิ่ นตอนนี้ค่อนข้างหอม

เราก็จัดการห มั กไป 3 วันก็เปิดฝาถังเพื่อระบายแก๊สออ กจากถัง แล้วก็คนให้เข้ากันแล้วปิดฝาหมั กแบบเดิม ห มั กไปอีก 2 สัปดาห์ หากเปิดดูเห็นฝ้าขาว ๆ ก็แปลว่าจุ ลินทรีย์ขย ายตัวแล้ว หาไม้เอามาคนแล้วปิดฝาถังเขย่ า ๆ เท่านี้ก็เรียบร้อย

การนำไปใช้

สำหรับทำเป็น ปุ๋ ย น้ำก็เอาน้ำเปล่ามา 10 ลิตรผสมเข้ากับส่วนผสม EM 1 ช้อนโต๊ะ คนให้เข้ากันแล้วนำไปรดต้นพืชได้เลย รดผัก รดต้นไม้ได้หมด หากจะทำเป็นปุ๋ ยห มั กก็ได้เหมือนกัน หรือจะเอาไปใช้กับสั ต ว์ก็ยังได้

โดยเอา EM มา 1 ช้อนโต๊ะผสมเข้ากับน้ำเปล่า 200 ลิตร แล้วเอาให้สั ต ว์กินได้ หรือจะเอาอีเอ็มมา 1 ช้อนโต๊ะผสมน้ำเปล่า 10 ลิตร แล้วเอาไปพ่นคอนสั ต ว์ จัดการก ลิ่ นได้หมด

เป็นการทำน้ำ EM ที่มีประสิทธิภาพ ที่ทุกคนสามารถทำใช้กันได้ ไม่ว่าจะปลูกพืชผักผลไม้อะไรก็เอาอีเอ็มไปช่วยบำรุงได้เสมอ

หากสนใจก็อย่ าลืมลองนำไปใช้กันดูนะ

 

แหล่งที่มา marumothai  kasetchaoban