ชื่นหัวใจปวงประชา สมเด็จพระนางเจ้าฯ ทรงใส่พระราชหฤทัยต่อ ในหลวงรัชกาล 10 อยู่เสมอ

เมื่อเวลา 19.10 น. ของวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ที่ผ่าuมา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยๅภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงเปิดการประชุมคณะกssมการโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารอยต่อ 5 จังหวัดในภาคตะวันออก “โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ณ อาคาร บก.หน่วยราชการในพระองค์ 904 (อาคาร 2)

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงอาคาร บก.หน่วยราชการในพระองค์ 904 (อาคาร 2) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ในภาคตะวันออก

จากนั้น เสด็จเข้าห้องประชุม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยๅภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประธานกssมการโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ในภาคตะวันออก กราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับโครงการฯ เสร็จแล้ว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัสเปิดการประชุม ทอดพระเนตรวีดิทัศน์การดำเนินงานโครงการฯและพระราชทานพระบรมราโชบายในการดำเนินงานโครงการฯ สมควรแก่เวลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินกลับ

และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยๅภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประชุมคณะกssมการโครงการฯ ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ในภาคตะวันออก ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ทรงรับเป็นประธานที่ปรึกษาโครงการฯ และพระราชทานชื่อโครงการฯ ว่า โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์

ซึ่งแปลว่า น้ำทิพย์รักษาช้างให้แข็งแกร่งยืนยงดุจเพชร” ตามพระบรมราโชบายที่จะให้อนุรักษ์ป่าและช้าง และการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้างอย่างมีสุขและทรงสืบสาน รักษา ต่อยอดแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ที่พระราชทานไว้ตั้งแต่ปี 2562 เกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งของคนกับช้างป่า ที่อุทยๅนแห่งชาติกุยบุรี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

แหล่งที่มา: siamvariety

เรียบเรียงโดย sharesod.com