ข่าวดี! บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินเข้าแล้ว เช็คสิทธิ์แล้วรีบไปกดได้เลย

ข่าวดีสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนกรกฎาคม 2562 มาเช็คกันว่าจะได้ได้รับเงินวันไหนกันบ้าง เตรียมบัตร จองวันกันได้เลย

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ได้มีเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านผู้สูงอายุ คนละ 400 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 10 เดือน (เดือนนธ.ค. 61-ก.ย.62) ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

เอาเป็นว่าเราไปเช็กปฏิทินในแต่ละวันของเดือนนี้กันเลยดีกว่าจ้า

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

เงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค ได้คนละ 200 บาทต่อเดือน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน

ค่ารถโดยสารสาธารณะ ได้คนละ 500 บาทต่อเดือน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562

เพิ่มเบี้ยคนwิกาs ได้คนละ 200 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 5 เดือน (เดือน พ.ค.-ก.ย. 62)

ผู้wิกาsที่ขึ้นทะเบียuมีบัตรประจำตัวผู้wิกาsถูกต้อง ราว 16 ล้านคน

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562

เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านผู้สูงอายุ คนละ 400 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 10 เดือน (เดือนนธ.ค. 61-ก.ย.62)

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562

เงินช่วยเหลือ ค่าน้ำประปา ไม่เกินคนละ 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย และครอบครัวมีการใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด

เงินช่วยเหลือ ค่าไฟฟ้าได้ ไม่เกินคนละ 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย และครอบครัวมีการใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด

วันที่ 21 กรกฎาคม 2562

เงินช่วยเหลือค่าเดินทางไปรักษาพຍาบาล ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับสุขภาพ 1,000 บาท

ผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีอายุ 65 ปีขึ้นไป (จ่ายครั้งเดียว หากได้แล้วจะไม่ได้อีก)

***ภาพทุกภาพเป็นเพียงภาพประกอบเนื้อหาเท่านั้น

 

แหล่งที่มา: today.line.me

เรียบเรียงโดย sharesod.com