กำนันเต้ย วัย 40 ปี ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จนชนะใจคนทั้งชุมชน


วันนี้เราจะพาเพื่อน ๆ มาทำความจักบุคคลสำคัญอีกคนที่ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวง ร.๙ นายพิทักษ์พงษ์ ศิริศักดิ์ อายุ 40 ปี หรือ กำนันเต้ย กำนัน ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา เป็นอีกหนึ่งผู้นำท้องถิ่นที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาพื้นที่ จนได้รับรางวัลมากมาย

โดยยึดแนวนโยบายรัฐบาล ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประชาชนมีรากฐานการดำรงชีวิตและพัฒนาสู่อนาคตได้อย่างมั่นคงและสมดุล ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

นายพิทักษ์พงษ์ เผยถึงเส้นทางชีวิตว่า บิดาคือ นายวิชิต ศิริศักดิ์ เป็นอดีตกำนัน ต.ด่านช้าง เห็นบิดาทำงานช่วยเหลือประชาชนมาโดยตลอด จึงตัดสินใจเดินตามรอยบิดา

สำหรับพื้นที่ ต.ด่านช้าง มีทั้งหมด 11 หมู่บ้าน พื้นที่ 29.71 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร 3,790 คน 2,160 ครัวเรือน (อ้างอิงจากปี 2562)

แนวทางการทำงาน เน้นการบูรณาการร่วมกับทุกองค์กร สร้างความร่วมมือกับทุกภาคีเครือข่าย ทำงานเป็นทีม ยึดนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อำเภอเป็นสำคัญ

“ผมทำงานทั้งเชิงรับและเชิงรุก ครอบคลุมทั้งด้านอำนวยการ ด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านแผนการพัฒนาตามสภาพปัญหาของหมู่บ้าน ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ ด้านสังคมสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม” นายพิทักษ์พงษ์ กล่าว

นายพิทักษ์พงษ์ เผยอีกว่า ทุกด้านมีกรอบในการดำเนินงานที่ชัดเจน กล่าวคือ “มีการกำหนดเป้าประสงค์ มาตรการ และกิจกรรมที่ชัดเจน การกำกับติดตามผลลัพธ์และความสำเร็จ รวมทั้งสนับสนุนส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและผลงานเด่นในพื้นที่”

จนได้รับรางวัล “กำนันยอดเยี่ยม แหนบทองคำ” เมื่อปี 2559 มีผลงานเด่นเป็นที่ประจักษ์ ประกอบด้วย…

1.โครงการเพิ่มศักยภาพชุดรักษาความปลอดภัຍหมู่บ้านประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้รับรางวัลกองร้อยสวนสนามดีเด่น

2.โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้รับโล่ “ชุมชนต้นแบบ GREEN and CLEAN Community” บ้านโนนเพ็ด หมู่ 8 ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

3.สนับสนุนการดูแลผู้ป่วຍจิตเวชในชุมชนร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.โคกสะอาด ได้เป็นตัวแทนศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 นำเสนอผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วຍจิตเวช ในชุมชนโดยภาคีเครือข่าย

ตามโครงการสัมมนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ภายใต้ระบบสุขภาพปฐมภูมิ วันที่ 24-26 มิถุนายน 2562 ที่โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร และได้รับรางวัลพื้นที่ดำเนินงาน พชอ.ดีเด่น ระดับเขต 9 ประเภทการดูแลผู้ป่วຍจิตเวชในชุนชนระดับประเทศ

4.ส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านหนองเม็ก หมู่ 9 ต.ด่านช้าง ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและมีศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้นแบบ ซึ่งได้เข้าประกวดศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ จนกลายเป็นแหล่งศึกษาดูงาน

ผลิตภัณฑ์โอทอป ผ้าไหมทอมือของ ต.ด่านช้าง ที่ขึ้นชื่อคุณภาพดีมาก ผลิตมาไม่พอขๅย

ในปี พ.ศ.2561-2652 มีผู้มาศึกษาดูงานหมู่บ้าน ต่อยอดขยายผลในการเป็นหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวและรับนักเรียนแลกเปลี่ยนพร้อมทั้งสนับสนุนให้หมู่บ้านรักษาความเป็นต้นแบบอย่างยั่งยืน

5.ส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบและชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้าน รกฟ้า หมู่ 11 ต.ด่านช้าง ให้เป็นแหล่งศึกษาดูงานแก่ตำบล หมู่บ้านอื่นและบุคคลทั่วไป

นายพิทักษ์พงษ์ ศิริศักดิ์ กำนัน ต.ด่านช้าง เข้าร่วมรับรางวัลโล่ชุมชนต้นแบบด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม มี นายพงษ์พิพัฒน์ ชุ่มสีดา สสอ.บัวใหญ่ ร่วมยินดี

นอกจากนั้น ในปี 2562 ยังได้รับรางวัลชมเชย หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ปี 2562 โครงการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน

6.ได้ส่งบ้านโนนเพ็ด หมู่ 8 ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ เข้ารับการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2562 จนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับอำเภอ และรางวัลรองชนะเลิศระดับจังหวัด

นี่คือหนึ่งตัวอย่างที่ย้ำให้เห็นว่า กำนัน–ผู้ใหญ่บ้าน ไม่เพียงทำหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ แต่ยังทำหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่นด้วย

กำนันเต้ยยังกล่าวถึงเรื่องราวในอดีตของตนเองว่า

“เมื่อก่อนจริง ๆ ผมเป็นเด็กที่เกเร แล้วพ่อเป็นอดีตกำนันตำบลด่านช้าง ตอนที่ผมเป็นกำนันถามว่าผมกลัวไหม ครั้งแรกเลยผมกลัว เมื่อ 10 ปีที่แล้ว อายุ 28 ปี ย่าง 29 เอง กลัวชาวบ้านไม่ยอมรับ กลัวผู้นำกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ไม่ยอมรับ แต่ถามว่า ณ วันนี้ผมใช้ความรู้ความสามารถเพื่อที่จะชนะใจของพี่น้องประชาชน”

จากเด็กเกเรที่คนทั้งตำบลต่างรู้จักกันดี สู่การมาแบกภาระของประชาชนไว้บนบ่า อะไรที่ทำให้ กำนันเต้ย-พิทักษ์พงษ์ ศิริศักดิ์ เอาชนะใจพี่น้องประชาชนชาวด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จนได้รับตำแหน่งกำนันยอดเยี่ยม เป็นสมัยที่ 2

คำตอบอาจจะเป็นความสุขที่ได้เห็นรอยยิ้มของชาวบ้าน ยามที่เขาได้มีส่วนในการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้ประชาชนอย่างใกล้ชิด ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทั้งผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ปลัดอำเภอ นายอำเภอ ไปจนถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

แหล่งที่มา : The People

เรียบเรียงโดย ยิ้มสยาม

Leave a Reply

Your email address will not be published.