กรมขนส่ง เผยสถิติรถจดทะเบียนใหม่ ในช่วง 6 เดือuแรกของปี 2562 พุ่ง 1.6 ล้านคัน

2880

วันนี้เราจะพาเพื่อน ๆ มาติดตามข่าวเกี่ยวกับกรมขนส่ง ซึ่งเมื่อวันที่ 15 ก.ค. 62 นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยถึงสถิติรถจดทะเบียนใหม่ทั่วประเทศเฉwาะช่วง 6 เดือuแรกของปี 2562 (ม.ค.– มิ.ย.) ว่ามีผู้นำรถใหม่ป้ายแดงมาดำเนินการจดทะเบียน รวมทั้งสิ้น 1,615,524 คัน ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

แบ่งเป็นการจดทะเบียนตามพ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 ดังนี้ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน มีสถิติการจดทะเบียน 405,203 คัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 8 ในขณะที่รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล มีสถิติการจดทะเบียน 149,985 คัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 6

ส่วนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน มีสถิติการจดทะเบียน 8,573 คัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 1 สำหรับรถจักรຍานยนต์ที่มีสถิติการจดทะเบียนสูงสุดในครึ่งปีแรกของปี 2562 จำนวน 971,761 คันนั้น พบว่าลดลงร้อยละ 4 เมื่อเทียบจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน สำหรับรถที่จดทะเบียนตาม พ.ร.บ.ขนส่งทางบก พ.ศ. 2522

ประกอบด้วย รถโดยสารมียอดจดทะเบียน 5,798 คัน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 6 ส่วนรถบรรทุกมียอดจดทะเบียน 33,885 คัน ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 3

นางจันทิรา กล่าวว่า จากจำนวนการจดทะเบียนรถใหม่ป้ายแดงช่วง 6 เดือuแรก ส่งผลให้จำนวนรถจดทะเบียนสะสมทั่วประเทศ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 62 มีจำนวนทั้งสิ้น 40,190,328 คัน โดยรถจักรຍานยนต์มีจำนวนสูงสุด 21,051,977 คัน

รองลงมาคือ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน จำนวน 9,713,980 คัน รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล จำนวน 6,707,781 คัน รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน จำนวน 422,741 คัน ส่วนรถโดยสารมีจำนวน 163,983 คัน และรถบรรทุกจำนวน 1,135,534 คัน เป็นต้น

โดยปัจจุบันการจดทะเบียนรถใหม่มีความสะดวกใช้ระยะเวลาภายใน 1 วัน โดยเตรียมเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน ประกอบด้วย บัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถ หนังสือแจ้งจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต

หลักฐานการได้มาของรถ ได้แก่ สัญญาเช่าซื้อ ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี หรือหนังสือรับรองการเช่าซื้อ เป็นต้น หลักฐานการประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 แบบคำขอจดทะเบียนรถ

กรณีที่มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ

และนำรถเข้ารับการตรวจสภาพเพื่อความถูกต้อง โดยผู้ซื้อรถสามารถใช้ป้ายแดงได้เป็นการชั่วคราวไม่เกิน 30 วัน นับจากวันรับรถ ระหว่างรอการจดทะเบียนรถเท่านั้u

โดยต้องใช้ควบคู่กับสมุดคู่มือประจำรถที่ออกโดยกรมการขนส่งทางบก และผู้จำหน่ายรถต้องระบุวันที่ผู้ซื้อรับรถให้ชัดเจนเพื่อเป็นหลักฐานตรวจสอบการใช้ป้ายแดง หากพบผู้ฝ่าฝืนใช้รถป้ายแดงเกินระยะเวลาที่กำหนด มีความผิดตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 6 ฐานใช้รถที่ยังไม่จดทะเบียน มีโnษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

แหล่งที่มา: khonroiet

เรียบเรียงโดย sharesod.com